google docs

google docs

google docs

Google Documents หรือที่เรียกกนั ส้นั ๆ วา่ Google Docs เป็ นบริการออนไลน์ที่ให้คุณสามารถจัดการเอกสารได้แบบไม่ต้องเสียเงิน เพียงแค่คุณมีอีเมลของ Gmail และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพราะ เตรียมมาให้คุณหมดแล้วไม่ว่าจะเป็ นการพิมพ์รายงานแบบที่คุ้นเคย การทำสไลด์เพื่อนําเสนองานสําคัญ หรือจะจัดการเอกสารแบบ Spreadsheets ได้เหมือน Excel ก็สามารถทําได้Google Document ทํางานเหมือน Microsoft Office แต่ทุกอยา่ งจะทาํงานอยบู่ นเวบ็ สามารถทาํงานไดท้ นั ทีที่มีการเชื่อมตอ่ อินเทอร์เน็ต โดยไม่ตอ้งเสียเวลาติดต้งัโปรแกรมลงในเครื่อง หรือเสียเงินค่าลิขสิทธิ์ ก่อนใช้งานแต่อย่างใด เพียงแค่เข้าไปยังGoogle Document เราก็สามารถสร้างแกไ้ข หรือเปิดอ่านเอกสารไดเ้ลยโดยตวัเอกสารน้นัจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google และที่สําคัญเราสามารถแชร์เอกสารให้กับเพื่อนเพื่อแก้ไขข้อมูลไปพร้อมๆ กัน โดยจะเห็นว่าอีกฝ่ ายกําลังพิมพ์อะไรอย JOKER GAMING

Google Docs ใช้ท ำอะไรได้บ้ำง
ความสามารถของ มีอย่างล้นเหลือ เรียกได้ว่าตอบสนองคนที่ต้องการใช้งานเอกสารได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเราจะมาทําความรู้จักกัน
อย่างละเอียดก่อนว่า ใช้ทําอะไรได้บ้าง

สร้างเอกสาร สเปรดชีต และงานนําเสนอแบบออนไลน์

จัดเก็บและจัดระเบียบงานอย่างปลอดภัย

ควบคุมว่าใครสามารถดูเอกสารของคุณได้

ความสามารถของ Google Docs

ความสามารถของ กูเกิ้ลดอกซ์ มีอย่างล้นเหลือ เรียกได้ว่าตอบสนองคนที่ต้องการใช้งานเอกสาร ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเราจะมาทำความรู้จักกันอย่างละเอียดก่อนว่า ใช้ทำอะไรได้บ้าง JOKER SLOT

สร้างเอกสาร สเปรดชีต และงานนำเสนอแบบออนไลน์

ใช้งานและทำงานร่วมกันในแบบเรียลไทม์

จัดเก็บและจัดระเบียบงานอย่างปลอดภัย

ควบคุมว่าใครสามารถดูเอกสารของคุณได้

อาจสร้างเอกสารโดยเลือกจากแบบที่มีอยู่ก็ได้ (โดยเลือกแม่แบบที่ใกล้เคียงกับที่เราต้องการ แล้วเอามาแก้ไขเนื้อหาให้เป็นแบบที่เราต้องการ) หรือสร้างจากเอกสารเปล่าๆ (blank) ขึ้นมาใหม่ก็ได้

google docs

ซึ่ง กูเกิ้ลดอกซ์ จะมีรูปร่างหน้าตาและการใช้งานคล้ายๆ microsoft word

โปรแกรมจะทำการบันทึกเอกสารให้เองโดยอัตโนมัติเมื่อมีการพิมพ์ หรือ แก้ไขเอกสาร และเมื่อปิดโปรแกรมไฟล์เอกสารจะไปอยู่ใน Google Drive โดยอัตโนมัติ

การสร้าง sheets (Google Sheets)

google docs

จะปรากฏโปรแกรมการสร้าง sheet ดังนี้

เราสามารถสร้างเอกสารโดยเลือกจากแม่แบบที่มีอยู่ก็ได้ (โดยเลือกแม่แบบที่ใกล้เคียงกับที่เราต้องการ แล้วเอามาแก้ไขก็ได้) หรือสร้างจากเอกสารเปล่าๆ (blank) ขึ้นมาใหม่ก็ได้ ซึ่ง Google Sheets จะมีรูปร่างหน้าตาและการใช้งานคล้ายๆ โปรแกรม microsoft Excel

สามารถแทรกแผนภูมิ / ใส่สูตรการคำณวนได้

การสร้าง slides (Google Slides)

-จะปรากฏโปรแกรมการสร้าง slides ดังนี้Jokergame

google docs

เราสามารถสร้างเอกสารโดยเลือกจากแม่แบบที่มีอยู่ก็ได้ (โดยเลือกแม่แบบที่ใกล้เคียงกับที่เราต้องการ แล้วเอามาแก้ไขก็ได้) หรือสร้างจากเอกสารเปล่าๆ (blank) ขึ้นมาใหม่ก็ได้ ซึ่ง Google Slide จะมีรูปร่างหน้าตาและการใช้งานคล้ายๆ โปรแกรม microsoft PowerpointJoker Gamimg

การเพิ่มลูกเล่น Animations.

เลือกเมนู insert -> Animations. /ที่หน้าต่างAnimation เลือกรูปแบบ Animation ที่ต้องการ /กด play เพื่อดู Animation

การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

การสร้างเอกสารหรือทำรายงานบน Google Docs นั้นไม่ได้แตกต่างจากการใช้งาน MS Office มากนัก ความสามารถในหลายๆ ด้านยังไม่อาจเทียบกันได้ แต่ที่พิเศษกว่าก็คือเราสามารถ เข้าไปแก้ไขเอกสารของเราจากที่ใดก็ได้ผ่านอินเทอร์เน็ต และยังสามารถแก้ไขเอกสารร่วมกับผู้อื่นได้พร้อมกันอีกด้วย ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย สมาชิกในกลุ่มไม่จำเป็นต้องเดินทางมานั่งทำงานร่วมกัน เราสามารถช่วยกันคิด ช่วยกันทำรายงานได้จากทุกสถานที่เพียงแค่นัดเวลากันล่วงหน้า pg slotหรือหากจำเป็นจริงๆ เวลาไม่ตรงกัน คนๆนั้น ก็สามารถเข้ามาดูความคืบหน้าและแก้ไขในภายหลังได้เช่นกัน ซึ่งคนอื่นๆ ในกลุ่มสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าใครเป็นผู้เข้ามาแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งตรวจสอบเวลาการแก้ไขได้ด้วย รวมถึงเนื้อหาส่วนใดบ้างที่ถูกแก้ไขไป

เอกสารแต่ละประเภทนั้น จะมีปุ่มการแชร์อยู่ / กดเมื่อต้องการแชร์เอกสาร หรือสามารถแชร์เอกสารจาก “Google drive” ก็ได้

-จะปรากฏหน้าต่างแชร์ /ให้ท่านกรอกบุคคลที่ต้องการแชร์เอกสารด้วย / กำหนดสิทธิ์ / และเขียนอธิบายรายละเอียด และกด send

-เมื่อเพื่อนร่วมงานเข้ามาแก้ไขเอกสารร่วมกันกับเรา เราจะสามารถเห็นการทำงานของเพื่อนร่วมงานแบบเรียลไทม์สล็อต

หากเราต้องการดูประวัติการแก้ไขเอกสาร สามารถทำได้โดยไปที่เมนู “File” แล้วคลิกเลือก “See revision history”

การดาวน์โหลดไฟล์
หลังจากที่เราได้ทำการสร้างเอกสารบน Google Docs แล้ว หากต้องการนำไฟล์นั้นออกมา สามารถทำได้โดย

คลิกเมนู “File” เลือก “Download as” แล้วเลือกชนิดของไฟล์ที่เราต้องการSlotxo

อ่านเรื่องอื่นต่อไป : alibaba

Content by:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด : 8 พฤษภาคม 2021 (ล่าสุดปี 2020)